Ευθύνες και Υποχρεώσεις Διαχειριστικών Επιτροπών Ταμείων Προνοίας και Συνταξιοδοτικών Παροχών.

Γενική Συνέλευση

Μέλη των Διαχειριστικών Επιτροπών τέτοιων ταμείων στις πλείστες των περιπτώσεων εκλέγονται μετά από ψηφοφορία και αναλαμβάνουν καθήκοντα άμισθοί. Δυστυχώς με ελάχιστες εξαιρέσεις τα άτομα που απαρτίζουν τέτοιες Επιτροπές αγνοούν τις νομικές τους υποχρεώσεις με αποτέλεσμα να βρίσκονται εκτεθειμένοι σε ένα τεράστιο ρίσκο που αντιλαμβάνονται όταν πλέον θα είναι αργά.

Με βάση την ισχύουσα Κυπριακή Νομοθεσία, τα Μέλη των Διαχειριστικών Επιτροπών των Ταμείων Προνοίας ενεργούν ως Διαχειριστική Επιτροπή ή αλλιώς όπως ένα Διοικητικό Συμβούλιο μιας οποιασδήποτε εταιρείας. Ως εκ τούτου αναλαμβάνουν απεριόριστη προσωπική ευθύνη για λάθη και παραλείψεις που έγιναν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, είτε γνώριζαν είτε όχι. Σε περίπτωση επιδίκασης αποζημιώσεων τα μέλη της διαχειριστικής επιτροπής θα κληθούν να πληρώσουν τις οποιεσδήποτε αποζημίωσης και νομικά έξοδα από προσωπική τους περιουσία. Επίσης, μπορεί να αναγνωριστεί σε αυτά τόσο ποινική όσο και αστική ευθύνη.

Περαιτέρω, ακόμα και σε περίπτωση αποβιωσάντων μελών της Διαχειριστικής Επιτροπής η ευθύνη αυτή μεταβιβάζεται στους πλησιέστερους συγγενής, δηλαδή στο/στη σύζυγο και στα τέκνα του μέλους.

Η εξειδικευμένη Ασφάλιση Ευθύνης Διαχειριστών Ταμείων Προνοίας και Συνταξιοδοτικών Σχεδίων είναι σχεδιασμένη και για την καταβολή εξόδων υπεράσπισης, διερεύνησης και αποζημιώσεων των ατόμων οι οποίοι αναλαμβάνουν την διαχείριση τέτοιων ταμείων.    Εκτός άλλων το ασφαλιστήριο προσφέρει κάλυψη στην εταιρεία και το συνταξιοδοτικό της σχέδιο.

Η ανάληψη τέτοιας θέσης πρέπει να γίνεται με γνώμονα πάντα της προσωπικής έκθεσης στο κίνδυνο, την ευθύνη που αναλαμβάνει παράλληλα και η οικογένεια σας, αλλά και το καλό του Ταμείου γενικότερα. Η εξειδικευμένη αυτή ασφάλιση αναλαμβάνει να πάρει από πάνω σας ένα μεγάλο βάρος που αρχικά δεν υπολογίζατε.

Related Posts